< ИПГВР - ДУПНИЦА

За интегриран план за градско възстановяване и развитие на
гр. Дупница

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е инструмент за планиране (ИПГВР) и управление развитието на урбанизирани територии чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси.

Съгласно  Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ   под ИПГВР се разбира съвкупност от свързани във времето проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие в градовете. Планът интегрира политики и обединява всички страни за тяхното съвместно провеждане.

ИПГВР допринася зареализация на визията и стратегията за развитие на града в съответствие с определените приоритети, идентифицирайки и решавайки проблеми на развитието и възстановяването на градски зони или подсистеми на градската среда.

Реализацията на проектите, включени в плана, се финансира с подкрепа от структурните фондове на Европейския съюз в периода 2014-2020 год., от собствени финансови източници, държавния бюджет и частни инвестиции, постигайки интегриране на градските функции в общодостъпна среда.
ИПГВР се изработва за части от града - „зони за въздействие", които са обособени градски територии с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението, характер и структура на основните фондове. Допускат следните видове зони за въздействие:

  • Зони с преобладаващ социален характер – градски територии с преобладаващи жилищни функции, с концентрация на социално–икономически проблеми и лошо състояние на техническата инфраструктура, сградния фонд и жилищната среда като цяло; 
  • Зони с потенциал за икономическо развитие – градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности; 
  • Зони на публични функции с висока обществена значимост – централни градски части, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради - недвижими културни ценности. 

 
 
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/1.4-07/2010/033 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.