< ИПГВР - ДУПНИЦА

Допитване

ПРОЕКТ НА ВИЗИЯ

Вариант 1: “ Жива природа – Развиваща се икономика – Повишаващ се Социален статус – Възраждаща се култура – Дупница на ХХІ век”

Вариант 2: “ Дупница – град за устойчив бизнес и високо качество на живот”

Вариант 3: “ Дупница – кръстопът за бизнеса и привлекателен град за живот”

Вариант 4: “ Хората, Бизнесът и Природата са Единството, Развитието и Устойчивостта на Дупница”

Уважаеми граждани, може да изберете един от предложените варианти за ВИЗИЯ на проекта и да гласувате на посочените по долу адреси.

За мнения, коментари и предложения

Надя Шунтова

e-mail: nshuntova@mail.bg

0701 5 92 70

„ГEОТЕХ ЛИНК“ ДЗЗД

Тел./факс 02 962 51 67

geotech @mail .bg
 
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/1.4-07/2010/033 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.