< ИПГВР - ДУПНИЦА

Екип

Организационна структура на екипа на Община Дупница:

 1. Александър Перухов – Ръководител проект

2. Надя Шунтова – Координатор проект

3. Лилия Кочева – Счетоводител проект

4. Елена Желязкова – Експерт архитектура и градоустройство

5. Стефи Илиева - Експерт социални дейности

6. Румен Низамов – Еколог

7. Захари Василев - Мониторинг

  

Организационна структура на екипа на ГЕОТЕХ ЛИНК

 

Легенда:

КЕ – Ключов Експерт

НЕ – Неключов Експерт
 
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/1.4-07/2010/033 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.