< ИПГВР - ДУПНИЦА

Добре дошли

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница се разработва в рамките на проект № BG161РО001-1.4.07/2010/033 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
"Интегриран план за градско развитие" е планирането на икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете.
 
ИПГВР на град Дупница представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения за дефинираните градски зони. Той ще интегрира политики и ще обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на град Дупница, в синхрон с действащите стратегически документи.
 
ИПГР на гр. Дупница ще цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да постигне такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно.

Предстоящи събития
 
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/1.4-07/2010/033 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.