< ИПГВР - ДУПНИЦА

Новини

Проведени бяха четири кръгли маси

 

  • На 27.09.2012 г. от 10,00 ч. с представители на НПО организации
  • На 27.09.2012 г. от 14.00 ч. с представители на Бизнеса
  • На 28.09.2012 г. от 10,00 ч. с представители на Училища, детски градини, читалища, соц. заведения
  • На 28.09.2012 г. от 14,00 ч. с представители на Архитекти, Инженери

 

Предмет на обсъждане

Представяне на проекта за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Дупница и критериите за оценка на урбанистичните структурни единици – Люба Живкова – ръководител на екипа

Дискусия за състоянието на урбанистичните структурни единици на гр. Дупница и необходимост от интервенция – екипът на „ГЕОТЕХ ЛИНК” 
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/1.4-07/2010/033 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.