< ИПГВР - ДУПНИЦА

Контакти

„ГEОТЕХ ЛИНК“ ДЗЗД

Гр. София,

Бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 57

Тел./факс 02 962 51 67

geotech @mail .bg

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Гр. Дупница,

Пл. „Свобода“ № 1

Тел. 0701 592 11, факс. 0701 592 11

admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
 
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/1.4-07/2010/033 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.